Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja

Na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzić nabór do:

 • klasy interdyscyplinarnej o profilu ogólnym,
 • interdyscyplinarnej klasy policyjnej,
 • oddziału przygotowania wojskowego (NOWOŚĆ!).

Szczegółowe informacje znajdują się w Infromatorze (pliki do pobrania).

 

Regulamin rekrutacji

II Liceum Ogólnokształcącego

Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz.977).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 1655, z 2019 poz. 685 oraz z 2020 poz.1283);
 6. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Kartuzach paragrafy dotyczące przyjęcia ucznia do klasy pierwszej II LO.
 7. Zarządzenie nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024.

Informacje ogólne

 1. Nabór do II Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Majkowskiego odbędzie się elektronicznie poprzez stronę Internetową: https://nabor-pomorze.edu.com.pl.
 2. Na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy rekrutację do następujących oddziałów:

                              klasa 1 A- interdyscyplinarna ogólna- 33 uczniów

                              klasa 1 B- interdyscyplinarna policyjna- 33 uczniów

                              klasa 1 C- interdyscyplinarna policyjna- 33 uczniów

                              klasa 1D – odział przygotowania wojskowego- 30 uczniów

 

Kryteria Rekrutacji

 1. Do klasy I szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) ukończyli szkołę podstawową;

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, w danym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę odpowiednio następujące kryteria:

            1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki,
 3. c) języka angielskiego,
 4. d) geografii.

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w ust. 4.;
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 3. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, na drugim etapie rekrutacji są kwalifikowani z maksymalną liczbą punktów, niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w obecnym etapie postępowania rekrutacyjnego, w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.
 2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 3. Kryteria dodatkowe, brane pod uwagę, to oceny na świadectwie ukończenia szkoły:

1) ocena z wychowania fizycznego;

2) ocena z zachowania.

 1. Przyjęcie ucznia powracającego z zagranicy odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

1) Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą;

2) Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe
na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

 1. Pozostałe dokumenty obowiązujące uczniów przybywających z zagranicy są tożsame z dokumentami wymaganymi w przypadku pozostałych kandydatów.
 2. Szczegółowe zasady przyjęcia uczniów przybywających z zagranicy określa rozporządzenie wymienione w podstawa prawna ust. 5.
 3. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.
 4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w §4 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

13.Do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej       przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)  spełniają warunki, o których mowa w pkt.1 ust.1,

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

3)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną,

5) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa             w pkt.13, niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt.13 ust.4

 

Punktacja

 1. 1. Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (maksymalnie 100 w pierwszym etapie próby sprawności fizycznej i maksymalnie 100 punktów w kolejnym etapie). Sposób uzyskania punktów w próbie sprawności fizycznej określa Regulamin Próby Sprawności Fizycznej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 2. Egzamin ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów).

Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35 pkt., język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,3 pkt.

 1. Za świadectwo (maksymalnie 100 punktów):
 • przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów ( 72 pkt) w zależności od wyboru klasy
 • innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły

     podstawowej (max. 28 pkt)

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów:

      celujący - 18 pkt

      bardzo dobry – 17 pkt

      dobry - 14 pkt

      dostateczny - 8 pkt

      dopuszczający - 2 pkt

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 4. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 5. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 6. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
 8. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 9. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,
 10. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty;
 11. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 12. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 13. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 14. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 15. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 16. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 17. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 18. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
 19. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 20. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 21. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 22. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 23. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 24. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 25. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 8_10, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 26. a) międzynarodowym – 4 punkty,
 27. b) krajowym – 3 punkty,
 28. c) wojewódzkim – 2 punkty,
 29. d) powiatowym – 1 punkt.
 30. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach 7 – 11, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 31. W rekrutacji bierze się pod uwagę jedynie zawody i konkursy wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, wymienione w Komunikacie, o którym mowa w § 1 ust. 7.
 32. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego kolejno w czterech etapach.

 

 1. Dokumenty obowiązujące kandydata do szkoły:

1) wypełniony formularz wniosku, pobrany z programu obsługującego rekrutację elektroniczną, podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) i kandydata, lub podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) podpisem elektronicznym/profilem zaufanym i przysłane w formie elektronicznej poprzez platformę www.nabor-pomorze.edu.com.pl ,

2)  poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (po wcześniejszym wprowadzeniu przez kandydata ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty do systemu);

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
w klasie przygotowania wojskowego oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej,

4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty;

5) w szkole, do której zostali zakwalifikowani, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wypełniony i podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata kwestionariusz osobowy - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły http://zso2.kartuzy.pl ;

    6) jedno zdjęcie legitymacyjne 30x42 mm; (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, typ   wybranej szkoły)

7) odpis skrócony aktu urodzenia (kopia).

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. W przypadku zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z powodów wymienionych w ust. 1. uczeń uzyskuje punkty na podstawie świadectwa ukończenia szkoły

 

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor  szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 

 1. Od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r., do godz. 15.00 złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r., do godz. 15.00 złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami.

 1. 12 czerwca 2023 r. godz. 9.00 I termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.

(W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na próbie sprawności fizycznej, uczeń może skorzystać z terminu dodatkowego).

    14 czerwca 2023 r. godz. 9.00 II termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.

 1. 14 czerwca 2023 r. ( I termin) podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

    19 czerwca 2023 r. ( II termin) podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 1. Od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół
  do których kandyduje.
 2. Do 12 lipca 2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
  do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 3. Do 18 lipca 2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
  do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 4. 19 lipca 2023 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  do szkoły http://zso2.kartuzy.pl
 5. Od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15 00 , potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 6. 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły http://zso2.kartuzy.pl.
 7. Do 1 sierpnia 2023 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. (Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20 zc u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 203 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.)
 8. Od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 (rekrutacja uzupełniająca) złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami oraz złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami.
 9. 7 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 (rekrutacja uzupełniająca) przeprowadzenia próby sprawności fizycznej.
 10. Do 10 sierpnia 2023 r. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 11. Do 3 sierpnia 2023 (rekrutacja uzupełniająca), weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

.15. Do 10 sierpnia 2023 r. (rekrutacja uzupełniająca), weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

 1. 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 (rekrutacja uzupełniająca), podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły http://zso2.kartuzy.pl
 2. 17. Od 14 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 (rekrutacja uzupełniająca), potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 3. 18 sierpnia 2023 r. godz. 14.00 (rekrutacja uzupełniająca) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 4. Do 23 sierpnia 2023 r. (rekrutacja uzupełniająca) wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. (Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20 zc u. o. s. o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 203 u. p. w. u. p. o., art. 165 ust. 3 u. p. w. u. p. o.).
Data dodania: 2021-03-03 20:08:47
Data edycji: 2023-05-19 08:57:50
Ilość wyświetleń: 20943

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej