Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program ''Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pogeerowskich w rozwoju cyfrowym''

Nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
________________________________________
Burmistrz Kartuz informuje, że Gmina Kartuzy przystępuje do Programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Cel projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Burmistrz zaprasza uczniów, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Uprawnieni do wsparcia będą uczniowie szkół podstawowych (od pierwszej klasy podstawowej) oraz ponadpodstawowych, zamieszkujący gminę, w której funkcjonowało niegdyś państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Oświadczenie o chęci udziału w projekcie (składane przez rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego, lub osobiście przez pełnoletniego ucznia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Kartuzach (parter - Biuro Obsługi Mieszkańca) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy w terminie do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego)
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, lub oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej według załączonego wzoru.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru.
3. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR należy dołączyć je do oświadczenia (np. świadectwo pracy, legitymację lub inne).
W przypadku uzyskania GRANTU możliwe będzie zakupienie sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wymagających wsparcia w tym zakresie. Sprzęt z oprogramowaniem będzie przekazany na własność beneficjentom programu, pod warunkiem, że rodzic/opiekun zobowiąże się do okazania sprzętu do oględzin stanu technicznego na żądanie pracownika Urzędu Miejskiego.
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu !
informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
Załączniki do pobrania:
- Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data dodania: 2021-11-03 12:22:52
Ilość wyświetleń: 314

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook