Rekrutacja

 

Regulamin rekrutacji

 

II Liceum Ogólnokształcącego

 

im. Aleksandra Majkowskiego
w Kartuzach

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2018/2019.

 

1.  Nabór do II Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Majkowskiego odbędzie się   elektronicznie poprzez stronę: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

 

2. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im Aleksandra Majkowskiego mogą rejestrować się w systemie w:

 

 • macierzystym gimnazjum
 • szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru
 • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu

 

§ 2

 

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

§ 3

 

$11.      Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do, co najwyżej, trzech  szkół.

 

$12.      Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) deklarację wyboru oddziałów.

 

$13.      Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o   szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

 

$14.      Szczegółowe zasady i procedury naboru elektronicznego zostaną przedstawione kandydatom w macierzystych gimnazjach .

 

§ 4

 

$11.     O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

 

       a. egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt),

 

punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone  w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy  z ww.  zakresów mnożony przez 0,2 pkt.  

 

b.   przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów

 

     ( max. 72 pkt) w zależności od wyboru klasy

 

c.   innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

(max. 20 pkt)

 

$12.     Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów

 

      celujący - 18 pkt

 

       bardzo dobry – 17 pkt

 

       dobry - 14 pkt

 

       dostateczny - 8 pkt

 

      dopuszczający 2 pkt

 

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów

 

5.       Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5 , artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione  na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,     w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się  3 punkty.

 

§ 5

 1. Olimpiady przedmiotowe to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna,  Olimpiada Języka Angielskiego.
 2. Konkursy przedmiotowe to  konkursy  dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, /co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie/ przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata.

 § 6

 1. Do szkoły zostanie przyjętych łącznie 90 kandydatów, do trzech oddziałów po 30 uczniów. O kolejności przyjmowania kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b. w następnej kolejności bierze się pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata rodziną zastępczą.

 

§ 7

 

Tryb odwoławczy

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor  szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 8

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja w systemie, złożenie deklaracji       o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,               ( złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej wraz         z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

od 14 maja 2018 r.


 do 20 czerwca 2018 r.

od 13 lipca 2018 r.

do 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018 r.

od godz. 12.00

do 26 czerwca 2018 r.
     do godz. 15:00

X

       

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym , o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.

do 5 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

   4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych.

6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

27 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

   5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od  6 lipca  2018 r.

od godz. 12.00
     do  11 lipca 2018 r.
    do godz. 15:00

od 27 sierpnia 2018 r.

od godz.12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz.12.00

  6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2018 r.
     od godz. 12:00

31 sierpnia 2018 r.

do godz.12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie, nie później niż do 13 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

Niezwłocznie, nie później niż

do 31 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

§ 9

 

Od 6 lipca 2018r. od godz.12.00 do 11 lipca 2018r. do godz. 15.00  potwierdzenie woli podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym poprzez dostarczenie:

 

      1)  świadectwa ukończenia gimnazjum – oryginał,

 

      2)  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał,

 

      3) kwestionariusza osobowego /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze  strony internetowej www.zso2.kartuzy.pl ,

 

     4) jedno zdjęcie (opisane na odwrocie),

 

     5) karty zdrowia, karty szczepień,

 

    6) oświadczenia rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia klasie policyjnej, wojskowej, pożarniczej.